امیررضا نفر

:نام

چهارم آبان ماه 1363، تهران - ایران

:تولد

کارشناسی مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

:تحصیلات

مدیرعامل - شرکت صادرات پوست و چرم پیگیر

مشاور امور بیمه ای - بیمه ایران، شرکت تلاش

مشاور امور مالی

:سمت

سوابق کاری

پایان

شروع

شرکت / موسسه

عنوان شغلی

1386 1382 بازرگانی نمونه کارآموز
1389 1386 بازرگانی نمونه مدیر بازرگانی
1395 1389 بازرگانی نمونه مدیرعامل
امروز 1386 شرکت پوست و چرم پیگیر مدیر بازرگانی خارجی و مشاور حسابداری
1391 1390 رستوران سیوان امور مالی
1390 1388 بازرگانی موسی خانی مشاور حسابداری
1394 1388 جواهری پارتیه - مظفریان مشاور حسابداری
امروز 1388 بیمه ایران - شرکت تلاش مشاور بیمه
امروز 1395 شرکت پوست و چرم پیگیر سهامدار و مدیرعامل

اطلاعات تماس

AmirReza@Nafar.org :پست الکترونیکی +98 912 127 0 661 :تلفن همراه
+98 21 4269 5164 :فکس مستقیم AmirReza274@Hotmail.com :ایمیل شخصی

سایر اطلاعات تماس

AmirReza274

+98 912 127 0 661

AmirReza274

AmirReza@Nafar.org

AmirReza274

AmirReza@Nafar.org

    +98 912 127 0 661
    View AmirReza Nafar's profile on LinkedIn