پرویز نفر

:نام

پانزدهم خرداد ماه 1332، تهران - ایران

:تولد

کارشناسی آمار، انستیتو انفورماتیک تهران، ایران

کارشناسی ارشد آمار، دانشگاه برونل لندن، انگلستان

:تحصیلات

مدیریت کل گروه نفر

:سمت

سوابق کاری

پایان

شروع

شرکت / موسسه

عنوان شغلی

1369 1363 اتحادیه صادرکنندگان روده ایران مدیرعامل
1369 1358

شرکت ظفرمند

شرکت صادراتی حسین نفر و برادران

شرکت صادراتی پارس ایران

مدیر صادرات
1368 1364 شرکت سمر بهتاش مدیر بازرگانی
1371 1369 بازرگانی نمونه مدیرعامل
1395 1372 بازرگانی نمونه مدیر بازرگانی

اطلاعات تماس

Parviz@Nafar.org :پست الکترونیکی +98 912 931 3004 :تلفن همراه
    P_Nafar@Hotmail.com :ایمیل شخصی

سایر اطلاعات تماس

P_Nafar

+98 912 931 3004

    View AmirReza Nafar's profile on LinkedIn