حمیدرضا نفر

:نام

هجدهم آذر ماه 1342، تهران - ایران

:تولد
   

رئیس هیئت مدیره - شرکت صادرات پوست و چرم پیگیر

:سمت

سوابق کاری

پایان

شروع

شرکت / موسسه

عنوان شغلی

1357 1352 شرکت صادرات حسین نفر و برادران همکار
1364 1362 تولید چرم خصوصی همکار
1369 1364 چرم شاهین مدیر تولید
1374 1369 شرکت سمربهتاش مدیرعامل
1375 1374 تولید و صادرات چرم گاوی به اروپا - گرجستان همکار
1379 1376 شرکت سمربهتاش مدیر تولید
1395 1379 شرکت پوست و چرم پیگیر سهامدار و مدیرعامل
امروز 1395 شرکت پوست و چرم پیگیر سهامدار و رئیس هیئت مدیره

اطلاعات تماس

Hamid@Nafar.org :پست الکترونیکی +98 912 103 34 46 :تلفن همراه
    H_Nafar@Hotmail.com :ایمیل شخصی

سایر اطلاعات تماس

+98 912 103 34 46

+98 912 103 34 46

H_Nafar@Hotmail.com

H_Nafar@Hotmail.com