احسان نفر

:نام

بیست و پنجم بهمن ماه 1371، تهران - ایران

:تولد

کارشناسی مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و فرهنگ تهران، ایران

:تحصیلات

مدیر تولید - شرکت صادراتی پوست و چرم پیگیر

:سمت

سوابق کاری

پایان

شروع

شرکت / موسسه

عنوان شغلی

1393 1390 بازرگانی نمونه کارآموز
1395 1393 بازرگانی نمونه مشاور حسابداری
امروز 1395 شرکت پوست و چرم پیگیر سهامدار و مدیرتولید

اطلاعات تماس

Ehsan@Nafar.org :پست الکترونیکی +98 912 126 97 78 :تلفن همراه
    Ehsan_13713@yahoo.com :ایمیل شخصی

سایر اطلاعات تماس

+98 912 126 97 78

+98 912 126 97 78

Ehsan_13713

Ehsan_Nafar@yahoo.com

   

Ehsan_Nafar@yahoo.com